Popis činnosti

Agentura ve spolupráci s pracovníky ve zdravotnických zařízeních a  ošetřujícími lékaři, rodinnými příslušníky a přáteli, usnadňuje a ulehčuje svým klientům jejich osud, zmírnit jejich utrpení a strádání. Léčebná a ošetřovatelská péče poskytovaná v domácím prostředí je klientem přijímána a tolerována lépe, než pobyt v neznámém ústavním zařízení, kde citelně chybí kontakt se svými nejbližšími. Při poskytování péče v domácím prostředí nedochází k psychickému strádání klienta a na základě jeho duševní vyrovnanosti jsou jeho problémy lépe snášeny. Většina klientů domácí péče jsou lidé s různým stupněm mobility, inkontinence a s psychickými změnami. Pro ně je stresující příprava, doprava, orientace a čekací doba před vyšetřením ve zdravotnickém zařízení. Jejich zdravotní obtíže jim dojíždění a návštěvu k lékaři ještě ztěžují. Pokud je nutné toto ošetření opakovat i několikrát týdně, je to pro ně a jejich nejbližší velká psychická i fyzická zátěž, mnohdy obtížně zvládnutelná.

Do péče agentury se klient dostane několika způsoby. Nejčastější je vyžádání indikované péče praktickým lékařem. Další možnost je vyžádání domácí péče ošetřujícím lékařem ústavního zdravotnického zařízení při propuštění klienta. V současné praxi nedochází k prodlevám a naše péče okamžitě navazuje na péči ústavní. Často se seznámíme s klientem ještě před jeho propuštěním a on má jistotu, že o něj bude doma postaráno.

Z hlediska komplexních služeb poskytovaných naší agenturou je nutný stálý kontakt s ošetřujícím lékařem, konzultace o vývoji a změnách zdravotního stavu klienta, donáška léků a výsledků odborných vyšetření např. z diabetologické poradny.

Největší skupinu klientů tvoří pacienti s chronickými defekty – bércovými vředy, diabetickými  gangrénami dolních končetin, atd. Úzce spolupracujeme s chirurgickými a kožními ambulantními specialisty, kam jsou pacienti zváni pouze ke kontrolním vyšetřením v termínech určených lékařem. Ošetření po zbývající dobu zajišťujeme v domácím prostředí klienta. Všechny zdravotní sestry agentury se neustále seznamují s novými metodami hojení ran, mají k dispozici nejmodernější prostředky k jejich ošetřování a po konzultaci s ošetřujícími lékaři tyto metody individuálně aplikují.

Další skupinu ošetřovaných tvoří nemocní v pooperačním období, s indikací ošetřování pooperačních ran, jejich zhojení a případné ošetření stomií, např. po operacích břišních, cévních, urologických, atd. U klientů s kolostomiemi je naší snahou naučit je postupně samostatnému ošetřování. U všech pooperačních stavů je nezbytně nutná edukační činnost sester, týkající se změny jídelníčku, životního stylu, mobilizace, atd.

Skupině nemocných, kteří trpí bolestmi aplikujeme injekce analgetik nebo injekce opiátů v intervalech určených lékařem. V současné době velmi dobře spolupracujeme s lékařem z ambulance bolesti, aplikujeme analgetické směsi do epidurálního katetru a současně pečujeme o celý systém a místo vpichu. Tento způsob analgezie je nemocnými dobře tolerován a při správném ošetřování je pro ně dlouhodobým kvalitním řešením.

V případě potřeby je agentura schopna zajistit i vysoce odborné výkony, jako je péče o tracheostomie, jejich ošetření, odsávání, výměny tracheotomických kanyl.  Tyto výkony provádějí sestry s dlouholetou praxí na odděleních ORL, ARO a JIP.

Samozřejmostí je také péče o klienty se zavedenými permanentními močovými katetry, jejich ošetření, proplachy a sledování bilance tekutin pro potřeby urologických pracovišť a praktických lékařů, kterým jsou předávány.

V péči máme klienty po CMP, po operacích kyčelních kloubů atd. Cílenou reedukací se snažíme obnovit jejich mobilitu, soběstačnost a návrat k obvyklému životu.

Velkou skupinou jsou nemocní s DM. Velmi dobrá spolupráce agentury s diabetologickými ambulancemi v Lounech, Žatci  i Podbořanech usnadňuje život mnoha našim klientům s tímto onemocněním. Odběr biologického materiálu provádíme doma, materiál předáváme do laboratoře, informace o klientovi lékaři příslušné ambulance, výsledek a léky dopravíme klientovi. Dobré zkušenosti jsou se zaučováním aplikace inzulinu u nemocných převáděných na injekční formu terapie po překonání jeho psychických zábran a fyzické neschopnosti.

Stejný sytém jako u diabetologických ambulancí uplatňujeme při odběrech pro hematologickou a nefrologickou ambulanci. Díky odběru v domácím prostředí, navštíví pacient lékaře pouze jedenkrát a to k samotné lékařově kontrole.

Jedním z velice humánních úkolů je ošetřování klientů na sklonku jejich života a v době umírání. Jistě byly a jsou rodiny, které nesly velice těžce skutečnost, že jejich blízcí musí odcházet z tohoto světa v podmínkách neosobního a neúčastného ústavního ošetřování. Na pomoc těmto rodinám přichází naše agentura se svými službami.

Spolupracujeme s místním sdružením ,,Senior-klub“. Přednášky a otevřené diskuze jsou zaměřeny na problémy spojené s vyšším věkem. Součástí těchto setkání je měření krevního tlaku, glykémie a cholesterolu. Ze strany účastníků zaznamenáváme velký zájem.